Location: Places >> Europe >> Spain - España >> CATALUNYA ll*ll CATALONIA >> Barcelona >> Barcelona: CULTURE >> Architecture: Antoni Gaudí, the Great Catalan Architect. "Modernism"
Login for full access to Couchsurfing Groups. Not a member yet? Join our community!

Gaudí, manipulated by Powerpoint in Spanish (Catalan/English)
Posted July 31st, 2010 - 7:41 pm by from Castellon de la Plana, Spain (Permalink)
Resulta cada vegada més evident aquesta gran profusió de PowerPoint en espanyol -que no cal fer circular si no aporten un interès de país en llengua pròpia- que estan demostrant de manera més evident i desinhibida que la seva missió és espanyolitzar-ho tot. Fixeu-vos que tots els PowerPoint escrits en castellà (la immensa majoria, 96%) son fets o traduïts amb mentalitat espanyolista. Per aquest 96% ni catalans ni Catalunya existeix i... com aquest que “a tall de mostra” us adjunto els personatges genuïnament catalans es presenten com espanyols. L’adjunt presenta Antoni Gaudi com un arquitecte espanyol. Gaudí professà un gran amor al seu poble i a la seva terra, fou una figura cabdal dins el complex moviment del modernisme. Però amb el seu ancestral afany de rapinya (el poble castellà carpetovetònic, pastorívol i mesquí però molt agressiu ha robat tot el que ha pogut al llarg de la seva història) actualment de manera més descarada i desinhibida a més a més utilitza Catalunya per demostrar alguna cosa a Europa i al Món, la fórmula és molt senzilla; la mateixa que utilitzava Franco cada any “españoles todos” i “ordeno y mando”

Per exemple; l’esmentat assassí era un dictador però aquests, de la mateixa manera fent-se passar per demòcrates (pura disfressa) apliquen la llei de l’embut. Hem de fer el que ens dicten, no importa que el Parlament de Catalunya prengui un acord i prohibeixi una exhibició tan degradant com l’espectacle de torturar uns animals, un espectacle que res té a veure amb la nostra cultura; ara els polítics espanyols i els seus diaris treuen foc pels queixals. Curiosament, el territori insular canari ho va prohibir l’any 1991 i ningú es va cobrir-se el cap de cendra, però els catalans no podem perquè pels espanyolistes, els canaris no marquen cap diferència nacional i els catalans sí. Aquesta és la diferència i no petita doncs sense els canaris encara podrien subsistir.

Aquest ressentiment no és nou al contrari, porta la patina del temps: fa tres segles que ens volen obligar a ser espanyols de grat o per força i ens roben tot el que volen per tal de poder ser i poder figurar alguna cosa en el món; en l’esport, en la cultura, en l’art la investigació etc. La Revolució Industrial en el Principat s’inicià al s XVIII, aconseguí de superar la crisi de començament del s XIX i es trobà plenament i irreversiblement consolidada cap al 1840, però aquella època els estats eren mercats estancs (proteccionisme) i la producció catalana depenia del miserable mercat interior de l’estat espanyol. Però Catalunya es va convertir en la locomotora de l’estat igual com ara, que ens prenen directament 22 milions d’€ a part de tots els altres impostos, autopistes, etc.

Resulta paradigmàtic i a la vegada demostratiu del que diem que de la mateixa manera que hem estat la locomotora econòmica, industrial, d’investigació en tots els camps, de modernitat etc. d’aquest Estat espanyol ara, amb el campionat mundial de futbol que han assolit de manera vergonyant gràcies als jugadors de FCB que són els únics que han marcat gols en tota el campionat, declaren que ha guanyat Espanya (?) i amb l’habitual brutalitat del nacionalisme espanyolista es dediquen a trencar el mobiliari fins a un enfrontament amb els mossos, un espectacle salvatge i denigrant on el crit de España, España es va fer obsessiu, enderiat per no esmentar el suc que la “brunete” mediàtica espanyolista en fa. La “roja” ens ha donat la possibilitat de valorar la força del nacionalisme espanyolista fora i dins de Catalunya
Cordialment,
Enric

-----

It is increasingly evident that great profusion of PowerPoint in Spanish should not be circulated if not bring an interest in language-country that are proving so uninhibited and more evident that their mission is getting in a Spanish-shape everything. Note that all PowerPoint written in Spanish (the vast majority, 96%) are made or translated to Spanish nationalist mentality. For this 96% or Catalan or Catalonia there is. .. such that "by way of showing" please find attached the characters are portrayed as genuinely Catalan Spanish. The attachment presents a Spanish architect Antoni Gaudi. Gaudi professes a great love for his people and his land, was a leading figure within the complex movement of modernism. But with its ancient quest of prey (ultrnationalist Spanish people, and petty but very aggressive stole everything he has been throughout its history) now more brazen and uninhibited in addition to use Catalonia to demonstrate any thing in Europe and worldwide, the formula is simple; Franco used the same each year, "all you, Spaniards" and "I order and mandate"

For example, said the killer was a dictator but these, in the same way by pretending to be democrats (pure costume) apply the law of the funnel. We do what we dictate, no matter that the Parliament of Catalonia and take an agreement prohibiting such a degrading exhibition as a show of torturing animals, a show that has nothing to do with our culture and now the Spanish political and fire by removing their teeth daily. Interestingly, canary island territory it was banned in 1991 and nobody was covering his head with ashes, but can not because the Catalans by Spanish, canaries do not mark any national difference and the Catalans themselves. This difference is not small and therefore could still survive without the Canaries.

This resentment is not new on the contrary, takes the patina of time: three centuries ago that we want to be forced willy-nilly Spanish, and rob us all you want to be and be able to figure something in the world; in sport, culture, art etc. research. The Industrial Revolution began in the Principality to the XVIIIth century, managed to overcome the crisis at the beginning of the nineteenth and s is fully and irreversibly consolidated into the 1840, but this time the states were tight market (protectionism) and the Catalan production depended the miserable market of Spain. But Catalonia has become the locomotive of the state as such, we directly acquire 22 million € in addition to all other taxes, highways, etc..

It is prime time and the demonstration of what we say in the same way we have been the economic locomotive, industrial research in all fields, so modern. Now that Spain, with the World Cup so shameful that they have achieved thanks to the players that FCB are the only ones who have scored goals throughout the tournament, declared that Spain has won (?) and the usual Spanish brutality of nationalism involved in breaking up the furniture in a confrontation with the police, a savage and degrading spectacle where the cry of Spain, Spain became obsessive, not to mention the juice enderiat that "Dictator-mediatic" media makes Spanish . The "roja" has given us the opportunity to assess the strength of nationalism in Catalonia and outside Espanyol